Obuvi a cvičením ke zdravému vývoji dětské nohy.....více>>>

Lidská noha prodělala během evolučního vývoje celou řadu změn, přičemž velký vliv na tvar a funkci nohou mají dnes zejména vlivy civilizační. Lékařské studie uvádějí, že vrozené vady nohy se vyskytují ve frekvenci cca 1-2 na 100 narozených dětí. Velká část vrozených vad pohybového ústrojí jsou vady dědičné, mohou vzniknout ale rovněž působením zevních vlivů. Na vzniku získaných deformit nohou má největší podíl trvalé přetížení, svalová nevyváženost a kontraktura, metabolické poruchy, ale zejména také nošení nevhodné obuvi a chůze po rovných a tvrdých površích, na které nohy nejsou fyziologicky stavěné. Dětnská noha plochovbočená

Téměř každý druhý dospělý kráčí životem na nemocných nohou. Mnozí proto, že si vypěstovali nesprávné návyky již v dětství. Nepříznivý vývoj nárůstu deformit nohou v dětské populaci následkem civilizačních vlivů (nedostatek pohybu, nevhodná obuv atd.) má neblahý vliv na celý vývoj dítěte a následně i na kvalitu jeho života v dospělosti. Tyto skutečnosti se nám projevily i  v posledních  průzkumech, které ČOKA plně financovala a realizovala jak v MŠ, tak zejména na nižším stupni základních škol. Projekt  „Kvalitou obouvání k omezení úrazů ve školách“ ukázal, v jak špatném stavu jsou znalosti rodičů o této problematice a zejména, jak špatnou a rozměrově a konstrukčně nevyhovující obuv žáci nosí. Následně již ve školním věku můžeme sledovat celou řadu deformit nohou – zejména plochou nohu, valgozní postavení paty a mnohdy již i počínající hallux valgus.
Vbočený palec_chlapec 11 letDůležitým faktorem je prevence. Správné zacházení s vlastníma nohama je nutným předpokladem k jejich bezproblémovému fungování. Aby byly nohy zdravé, potřebují především pohyb a vhodnou obuv. Proto je důležité vést děti ke správným pohybovým návykům a upřednostnit aktivní gymnastiku, která podporuje vnímání, pohyblivost a posilování nohou. Rovněž je důležité vést rodiče k tomu, aby věnovali patřičnou pozornost správné péči o nohy svých dětí včetně výběru vhodné obuvi,  jednak jako prevenci vývoje ortopedických vad a poruch pohybového aparátu a jednak za účelem korekce již vzniklých deformit a poruch, které mohou následně narušovat funkčnost celého pohybového aparátu.

Obsahem projektu, který ČOKA realizuje za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci „Národního programu zdraví – Projektů podpory zdraví  pro rok 2014“, je realizace osvětových aktivit formou odborných přednášek, článků a rozhovorů ve sdělovacích prostředcích, promítáním edukačních filmů a distribucí edukačních letáčků a DVD ve vybraných předškolních a školních zařízeních v různých městech ČR. Projekt je zaměřena jednak na provedení podiatrického vyšetření a diagnostiky nohou dětí u věkové skupiny 3 – 12 let a v případě potřeby doporučení aplikace ověřených vhodných a účinných metod terapie a ortoptiky. Zjištěné deformity jsou řešeny jak  pasivními, tak zejména aktivními terapeutickými prostředky (cvičení, rehabilitace, obuv, korekční prvky). Důraz je kladen ale zejména na prevenci vzniku deformit a vad nohou u dětí aktivním cvičebním programem.

Diagnostika a měření nohou v prodejně s obuví DPK v PrazeCílem projektu je zvýšit úroveň znalostí o zásadách zdravého obouvání, péče o nohy a správných pohybových návyků dětské populace za účelem prevence nemocí nohou a pohybového aparátu a to jednak u rodičů dětí, pedagogických pracovníků v mateřských a základních školách, ale také u odborných lékařů a zdravotního personálu.

Autoři článku:
Ing. Jana Vašková
PhDr. Vlasta Mayerová