Stanovy České obuvnické a kožedělné asociace

STANOVY
ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE
__________________________________________________________________________
ČLÁNEK I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Česká obuvnická a kožedělná asociace (dále jen asociace) je nezávislé, dobrovolné a otevřené sdružení fyzických i právnických osob zabývajících se:
- vývojem a výrobou obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů
- vývojem, výrobou a aplikacemi sériové a zakázkové ortopedické obuvi a ortopedických vložek
- prodejem obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů
- zpracováním a prodejem usní, výrobou a prodejem obuvnických a galanterních materiálů, komponentů, dílců a dalších doprovodných sortimentů
- vývojem, výrobou, nákupem a prodejem technologických zařízení pro kožedělný průmysl
- školící, vědecko výzkumnou, zkušební a certifikační činností pro uvedené obory s místem působení v České republice, které se sdružily na ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy České republiky (ČR).

(2) Česká obuvnická a kožedělná asociace (dále jen asociace) je samostatným právním subjektem. Byla založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění a v předpisech souvisejících. Stanovy byly upraveny podle požadavků zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

(3) Asociace je svazem podnikatelským a zaměstnavatelským a v rámci platných právních předpisů sociálním partnerem s právem účastnit se kolektivního vyjednávání.

(4) Název asociace v české řeči zní:
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ve zkratce ČOKA)
Název asociace v anglické řeči zní:
Czech Footwear and Leather Association (ve zkratce CFLA)

(5) Sídlem sdružení je Zlín:
Tř. T. Bati 5267
760 061Zlín

(6) Asociace se zřizuje na dobu neurčitou.


ČLÁNEK II
POSLÁNÍ ASOCIACE
(1) Posláním asociace je vytvářet optimální podmínky pro podnikání v České republice v oblasti kožedělné výroby a obchodu. Asociace může sdružovat i ostatní subjekty, jejichž činnost souvisí s kožedělnou výrobou a obchodem.
(2) Asociace respektuje právní suverenitu svých členů, vystupuje navenek jako samostatný právní subjekt hájící společné zájmy a společnou vůli svých členů.
(3) Asociace vystupuje jako zaměstnavatelský svaz, zejména při jednáních s centrálními a odborovými orgány, zastupuje zájmy svých členů v pracovně právních vztazích a zprostředkovává jejich jednotný a koordinovaný   postup při projednávání společných zájmů.

ČLÁNEK III
PŘEDMĚT ČINNOSTI ASOCIACE
Za účelem splnění svého poslání asociace zejména:
(1) Hájí a prosazuje obchodní, podnikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů v dialogu s orgány státní správy, odbory, politickými stranami a hnutími a jinými národními a mezinárodními institucemi.
(2) Zajišťuje vydavatelskou činnost zaměřenou na periodické i neperiodické publikace odborného charakteru, poskytující informace podnikatelským subjektům i spotřebitelské veřejnosti.
(3) Poskytuje služby týkající se informačního, obchodně ekonomického, vzdělávacího, technického a technologického charakteru v souladu s potřebami a požadavky svých členů, a to jak na území ČR, tak i ve vztahu k zahraničním institucím a podnikatelským subjektům.
(4) Koordinuje, organizuje a zajišťuje účast svých členů na tuzemských a zahraničních výstavách a veletrzích, zejména při prezentačních veletrzích sezónních kolekcí obuvi a kožené galanterie, ale i veletrhů zdraví v Brně a zajišťuje odborný doprovodný program (veletrh KABO, veletrhy REHAPROTEX, MEDICAL FAIR a další).
(5)  Hájí a prosazuje navenek zájmy výrobců zakázkové ortopedické obuvi a ortopedických vložek, kteří tvoří v rámci asociace „Cech výrobců ortopedické obuvi“, zejména  při jednáních na Ministerstvu zdravotnictví ČR, se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou apod. Spolupracuje v této oblasti s odbornými lékařskými společnostmi - konkrétně s Českou společností pro ortopedii a traumatologii (ČSOT), s Českou podiatrickou společností (ČPS), s Federací ortopedických protetiků technických oborů (FOPTO), s Ortopedicko-protetickou společností (OPS), případně s dalšími odbornými společnostmi.
(6)  Vytváří   a aktualizuje databázi všech podnikatelských subjektů, zabývajících se výzkumnou, výrobní a prodejní činností v kožedělném, obuvnickém a galanterním odvětví.
(7) Buduje informační systém pro zajištění možnosti společného nákupu a prodeje a optimální propojení výzkumu, výroby a obchodní sítě pro uvedené obory. Vytváří jednotný systém společné propagace a prezentace svých členů a s cílem vybudovat funkční oborový „klastr“.  
(8) Podporuje výchovu učňů a studentů a další odborné vzdělávání a rekvalifikace pracovníků v uvedených oborech.
(9) Spolupracuje s ostatními profesními sdruženími v rámci Svazu průmyslu a dopravy, Svazu obchodu a cestovného ruchu, Hospodářské komory České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, ATOK, s občanskými sdruženími a se zahraničními profesními sdruženími jako jsou CEDDEC, UITIC apod.
(10)  Poskytuje členům služby školící, certifikační, informační, propagační a další služby dle jejich požadavků.

ČLÁNEK IV
ORGÁNY ASOCIACE
(1) Valné shromáždění
a) Valné shromáždění se schází minimálně 1x ročně, svolává ho a řídí prezident nebo první viceprezident asociace. V mimořádném případě může o svolání valného shromáždění požádat prezidenta nebo prvního viceprezidenta asociace předseda revizní komise, člen nebo statutární zástupce člena.
b) Valné shromáždění členů je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové asociace, kteří mají více než polovinu všech hlasů. Každý člen asociace má jeden hlas na každých 1000,-Kč svého uhrazeného ročního členského příspěvku. Valné shromáždění rozhoduje prostou většinou hlasů, nevyžadují-li Stanovy vyšší počet hlasů. V případě potřeby je možno přijímat rozhodnutí spadající do kompetence valného shromáždění metodou per rollam. Způsob hlasování metodou per rollam a upřesnění pro každý jednotlivý případ určí výkonný výbor.
c) Člen může vykonávat svá práva na valné hromadě prostřednictvím svého zástupce. Člen se může nechat při výkonu svých práv na valné hromadě z důvodu své nepřítomnosti nechat zastupovat jiným členem asociace, kterého k tomu písemně zmocnil.
d) Není-li valné shromáždění způsobilé se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou bylo svoláno, svolává se náhradní valné shromáždění, které je schopno se usnášet za přítomnosti členů a zástupců členů, kteří mají alespoň třetinu všech hlasů. Náhradní valné shromáždění má pravomoci řádného valného shromáždění.
e) Do působnosti valného shromáždění patří:
- měnit a doplňovat obsah Stanov,
- volit a odvolávat členy výkonného výboru,
- volit a odvolávat členy revizní komise
- schvalovat roční rozpočet,
- schvalovat roční účetní uzávěrku,
- rozhodovat o výši, zvýšení nebo snížení ročního členského příspěvku,
- rozhodovat o dlouhodobých záměrech asociace,
- rozhodovat o dalších otázkách jako je program, finanční rozpočet a jeho plnění,
- rozhodovat o udělení čestného členství, o zrušení členství v případě porušování povinností člena, případně o dalších otázkách, jejichž rozhodnutí si předem vyhradí,
- rozhodovat o zániku asociace, (zde se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny všech členů a zástupců členů asociace).

(2) Výkonný výbor
a) Výkonný výbor je volen valným shromážděním na období čtyř let. Opětovné zvolení je možné. Výkonný výbor je minimálně pětičlenný a počet jeho členů musí být lichý.
b) Výkonný výbor volí ze svého středu prezidenta, prvního viceprezidenta, případně další viceprezidenty sdružení pro příslušné oblasti. Tyto funkce jsou čestné, neplacené. Opětovné zvolení je možné.
c) Výkonný výbor je statutárním orgánem asociace, řídí její činnost mezi valnými shromážděními a jedná jejím jménem.
d) Oprávněný jednat jménem asociace je prezident asociace nebo v době jeho nepřítomnosti první viceprezident asociace nebo dva členové výkonného výboru společně.
e) Výkonný výbor se schází minimálně 1x za dva měsíce, jednání výkonného výboru řídí a svolává prezident asociace, v době jeho nepřítomnosti první viceprezident asociace. O jednáních výkonného výboru jsou pořizovány zápisy.
f) Výkonný výbor je usnášení schopný, pokud je přítomna více než polovina členů výboru. V případě rovnosti hlasů při hlasování má hlas prezidenta větší váhu než hlasy dalších členů výboru.
g) Výkonný výbor je povinen zajišťovat zejména:
- vedení seznamu členů asociace, který je zpřístupněný na webových stránkách asociace,
- vedení evidence příspěvků, úhrad za služby, případně darů,
- vedení knihy zápisů a usnesení valného shromáždění,
- správu veškerého jmění asociace,
- vedení účetnictví podle platných právních předpisů,
- sestavení každoroční účetní uzávěrky a výroční zprávy.
h) Výkonný výbor si pro zajišťování organizačních záležitostí a zpracování agendy může přijmout tajemníka, případně další pracovníky asociace jako placené osoby. Plat tajemníka a dalších pracovníků sdružení se řídí platnými předpisy pro odměňování.

(3) Revizní komise
a) Revizní komise je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem asociace.
b) Revizní komise je tříčlenná.
c) Členy revizní komise volí valné shromáždění členů na období čtyř let. Opětovné zvolení je možné.
d) Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její zasedání.
e) Revizní komise:
- se vyjadřuje k návrhu roční účetní uzávěrky a návrhu rozpočtu,
- se vyjadřuje k dalším materiálům, předkládaným valné hromadě,
- dohlíží na finanční hospodaření asociace a správu majetku asociace,
- kontroluje stav členské základny, správnost a úplnost platby členských příspěvků a úhrad za služby.

ČLÁNEK V
STRUKTURA ASOCIACE
Asociace se organizačně člení na následující sekce:
(1) Sekce výroby obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů
(2) Sekce výroby sériové a zakázkové ortopedické obuvi a ortopedických vložek (Cech ortopedických obuvníků)
(2) Sekce velkoobchodního a maloobchodního prodeje obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů
(4) Sekce výroby, zpracování a prodeje usní, obuvnických a galanterních materiálů, komponentů, dílců a dalších doprovodných sortimentů
(5) Sekce pro školství, vědu, výzkum a certifikaci Asociace může pro zajištění své činnosti a svého poslání vytvářet další odborné sekce nebo komise. O ustanovení další odborné sekce nebo komise rozhoduje valné shromáždění. Každá sekce může navrhnout své zástupce do výboru.

ČLÁNEK VI
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ
(1) Členství v asociaci je řádné, přidružené a čestné.
(2) Řádným členem asociace se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se zabývá:
- vývojem a výrobou obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů
- vývojem, výrobou a aplikacemi sériové a zakázkové ortopedické obuvi a ortopedických vložek
- prodejem obuvi, kožené galanterie a doprovodných sortimentů
- zpracováním a prodejem usní, výrobou a prodejem obuvnických a galanterních materiálů, komponentů, dílců a dalších doprovodných sortimentů
- vývojem, výrobou, nákupem a prodejem technologických zařízení pro kožedělný průmysl
- školící, vědecko-výzkumnou, zkušební a certifikační činností pro uvedené obory s místem působení v České republice
(3) Přidruženým členem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, jejíž předmět činnosti souvisí s předmětem činnosti členů asociace podle bodu (2), článku VI Stanov. Přidruženým členem může být i fyzická nebo právnická osoba se sídlem mimo ČR. Přidruženému členu jsou poskytovány veškeré služby jako řádnému členu. Přidružený člen hradí příspěvek ve výši určené valným shromážděním a hradí v plné výši také další poskytované služby. Nemá právo volit, ale může být zvolen do výkonného výboru nebo revizní komise, pokud jeho kandidaturu schválí valné shromáždění, avšak má zde pouze hlas poradní, nikoli rozhodovací. V případě zániku sdružení nemá nárok na alikvotní podíl majetku sdružení.
(4) Čestným členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby, které mají s asociací společné zájmy. Čestnému členu nepřísluší práva a povinnosti podle článku VIII Stanov. Čestného člena schvaluje valné shromáždění. Na činnosti sdružení a finanční podpoře sdružení se podílí způsobem a v rozsahu, který stanoví výkonný výbor.  Podle dohody s výkonným výborem jsou mu poskytovány i další služby. V případě zániku sdružení nemá nárok na alikvotní podíl majetku sdružení.
(5) Řádné a přidružené členství v asociaci je podmíněno uhrazením ročního členského příspěvku, případně i úhrady poskytovaných služeb, jejichž výši určí valné shromáždění.
(6) Řádné a přidružené členství vzniká dnem rozhodnutí výkonného výboru o přijetí za člena.  V případě rozhodnutí o nepřijetí má subjekt, ucházející se o členství, právo odvolat se do 6 týdnů po rozhodnutí výkonného výboru k valnému shromáždění.
(7) Čestné členství vzniká dnem schválení valným shromážděním. Návrh na schválení čestného členství předkládá valnému shromáždění výkonný výbor.
(8) K přijetí za řádného a přidruženého člena je potřebná písemná přihláška podaná u sdružení.
(9) Každý řádný a přidružený člen obdrží doklad o členství ve sdružení a o zaplacení ročního členského příspěvku, případně i dalších služeb.
(10) Členství zaniká vystoupením člena z asociace, zrušením členství při nedodržování Stanov asociace, úmrtím člena nebo likvidací právnické osoby, případně zrušením asociace. Odhlášení člena z asociace je možné pouze písemnou formou.
(12) Při zániku členství vystoupením člena z asociace, úmrtím, při likvidaci právnické osoby nebo při zrušení členství z důvodu nedodržování Stanov asociace nemá člen nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci a zaniká jeho právo na alikvotní podíl majetku při zániku asociace.
(13) Členové asociace jsou zároveň kolektivními členy těch svazů a zájmových sdružení, ve kterých je asociace členem.

ČLÁNEK VII
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
(1) Výše ročního členského příspěvku, případně i úhrad za poskytované služby je stanovena na základě rozpočtu asociace, který schválí valné shromáždění členů.
(2) Valné shromáždění schvaluje i pravidla pro platbu členských příspěvků, případně i dalších úhrad za poskytované služby.
(3) V případě prodlení s platbou je člen povinen uhradit poplatek 0,1 % z dlužné částky za každý den po sjednaném termínu, pokud nebyl předem dohodnut splátkový kalendář.
(4) V případě, že řádný nebo přidružený člen neuhradí členský příspěvek nebo poplatek za poskytované služby do jednání valného shromáždění, ztrácí hlasovací právo, nárok na služby a výhody plynoucí z členství v asociaci, (slevy na veletrzích, na školení atd.).
(5) Výkonný výbor je oprávněn k rozhodnutí z mimořádných důvodů změnit termín platby, případně ji i snížit.
(6) Členové, kteří vstoupí do asociace v průběhu kalendářního roku, zaplatí celý členský příspěvek, případně i plné úhrady za poskytované služby, pokud vstup bude realizován od 1.1. do 30.6. příslušného roku. 50 % členského příspěvku, případně i 50 % úhrad za poskytované služby zaplatí ti členové, kteří vstoupí do asociace od 1.7. do 31.12. příslušného roku.
(7) Při vystoupení člena z asociace, pokud bude písemná odhláška doručena do sídla asociace v době od 1.1. do 30.6. příslušného roku, je člen povinen uhradit 50 % členského příspěvku a 50 % úhrad za poskytované služby. Ti členové, kteří doručí písemnou odhlášku po 30.6. příslušného roku, jsou povinni uhradit celý roční příspěvek i plné úhrady za poskytované služby.
(7) Členský příspěvek, případně i úhrady na služby poskytované asociací, řádným a přidruženým členům se fakturují ve výši, kterou určí valné shromáždění.
(8) Služby, které přesahují předmět základního poslání asociace a které si členové objednají, poskytuje asociace za smluvní ceny. Takto zaplacená cena je tržbou asociace.
(9) Čestní členové asociace platí úhradu za poskytované služby ve výši dohodnuté s výkonným výborem asociace, v případě non-profitních organizací (- odborné školy, nadace apod.), mohou být služby poskytovány zdarma.

ČLÁNEK VIII
PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÝCH A PŘIDRUŽENÝCH ČLENŮ
(1) Řádní členové a zástupci řádných členů mají právo volit a být voleni valným shromážděním do výkonného výboru a do revizní komise.  
(2) Přidružení členové a zástupci přidružených členů nemají právo volit, ale mohou být zvoleni valným shromážděním pouze do výkonného výboru, a to s hlasem poradním.
(3) Řádní a přidružení členové mají právo:
   - podávat návrhy a připomínky k činnosti výkonného výboru,
   - podávat návrhy a připomínky ke Stanovám,
   - využívat databáze výrobců a prodejců obuvi, kožené galanterie a ostatní databázové soubory,
   - vyžadovat služby, které vyplývají z poslání asociace nebo jejich zprostředkování,
   - zapojit se do činnosti asociace prací v odborných sekcích, pracovních komisích apod.
(4) Řádní a přidružení členové jsou povinni:
   - uhradit roční členský příspěvek a poskytované služby ve výši, kterou určí valné shromáždění
   - poskytovat sekretariátu asociace informace do registračního dotazníku a další informace, potřebné k vytváření a průběžné aktualizaci databázových souborů a k aktualizaci statistických údajů.
(5) Členové jsou povinni řídit se Stanovami asociace, dodržovat usnesení valného shromáždění a dodržovat zákonné normy, zejména pak Občanský zákon č. 89/2012 Sb.  a Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění.

ČLÁNEK IX
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ A MAJETKOVÉ POMĚRY
(1) Činnost asociace je hrazena z ročních členských příspěvků členů asociace, z úhrad za poskytované služby, případně z darů příznivců asociace a z vedlejších podnikatelských aktivit asociace.
(2) Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného valným shromážděním.
(3) Asociace vede podvojné účetnictví, účetní uzávěrku prověřuje před jejím předložením valnému shromáždění daňový poradce a revizní komise.
(4) Rozpočtový přebytek ponechává asociace k financování své činnosti v následujících letech.
(5) Případný rozpočtový schodek se uhradí z rezervy vytvořené v minulém rozpočtovém období.
(4) Asociace odpovídá za závazky celým svým majetkem, členové asociace neručí za závazky asociace.

ČLÁNEK IX
ZPŮSOB ZRUŠENÍ ASOCIACE
(1) Asociace zaniká rozhodnutím členů, pokud se pro ně vysloví alespoň dvoutřetinová většina všech členů a zástupců členů asociace, kteří mají hlasovací právo.
(2) V případě zániku asociace mají řádní členové nárok na alikvotní podíl likvidačního zůstatku, odstupňovaný podle výše ročních členských příspěvků.


Stanovy v tomto znění byly schváleny řádným valným shromážděním členů ČOKA dne 28.1.2016 ve Zlíně