Plnění plánu práce za rok 2015

PLNĚNÍ PLÁNU PRÁCE ZA ROK 2015


I. OBLAST PROJEKTŮ

1. Pokračovalo se na spoluřešení mezinárodního projektu v programu Leonardo da Vinci (LDV) s názvem STEP TO SUSTAINABILITY ( S2S - „Krok k udržitelnosti“). Projekt koordinuje CTC Portugalsko a týká se testování nových technologií pro výrobce obuvi, ale i tvorby nového vzdělávacího profilu pro výrobce obuvi.  ČOKA se v roce 2015 organizovala zasedání k projektu S2S při veletrhu KABO I v Brně. Zástupci ČOKA se dále účastnili zasedání k projektu S2S ve Španělsku  a Chorvatsku.V současné době probíhá ověření vytvořených vzdělávacích modulů a pilotáž. Projekt byl prodloužen do srpna 2016 a poslední zasedání bude na veletrhu GDS a GLS v Düsseldorfu.


2. Podíleli jsme se na řešení mezinárodního projektu High-end Shoes (HeS), který je realizován v rámci programu ERASMUS+ a je zaměřen na luxusní obuv a na mladé designéry. Projekt má umožnit lepší zapojení mladých designérů do obuvnické výroby v MSP a pomoci tak k jejich prosperitě a zároveň k lepšímu uplatnění mladých lidí. Zástupci ČOKA se účastnili v roce 2015 zasedání k projektu HeS v Portugalsku, v Itálii a ve Francii.

3. Zpracovali jsme závěrečnou zprávu k projektu podpořenému z fondu zdraví MMZ v roce 2014 s názvem: „Diagnostické a poradenské centrum v oblasti péče o nohy“ a zpracovali jsme také novou žádost pro rok 2015. Projekt byl opět spojen s rehabilitačními aktivitami, výrobou ortopedické obuvi a nabídkou vložek a dalších korekčních pomůcek do obuvi od členů ČOKA.

4. Ve spolupráci s SŠOT se podařilo realizovat v rámci projektu UNIV rekvalifikační kurzy zaměřené na uznávání kvalifikací pro obory obuvník pro zakázkovou výrobu a opravář obuvi. Tyto aktivity byly prezentovány v dubnu 2015 i na konferenci v Brně k využití projektu UNIV 3 pro praxi.

5. Podávali jsme členům informace o projektech Stáže ve firmách 2 a POVEZ. Společně s úřadem práce ve Zlíně byl v červnu 2015 pro personalisty obuvnických firem připraven workshop, ve kterém byli podrobně informováni, jaké dotace a podpory mohou firmy využívat při náboru a zaměstnávání nových pracovníků.

6. Připravili jsme žádosti o finanční podporu na propagaci značky „Žirafa“ na obou bězích veletrhu KABO v roce 2015 a slavnostní předávání nových značek bylo podpořeno přes Národní středisko podpory kvality.

7. Sledovali jsme výzvy v rámci programovacího období 2014-2018 a o nových výzvách a možnostech pro firmy informovali vždy všechny členy ČOKA. Bohužel nové výzvy byly vyhlášeny a jasná pravidla pro podávání žádostí stanovena až v druhé polovině roku 2015. Problémy byly i se systémem, kde se žádosti navádějí

II. ORGANIZACE PREZENTAČNÍCH A DALŠÍCH AKCÍ V TUZEMSKU

1. Na základě smlouvy s a.s. Veletrhy Brno jsme připravili a organizovali doprovodné akce, semináře a prováděli tuzemskou i mezinárodní propagaci 45. a 46. ročníku mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO v Brně v roce 2015. Zajišťovali jsme při obou bězích odborné poradenství na stánku ČOKA pro firmy MSP a pro návštěvníky veletrhu KABO.

2. Společně s odborným časopisem Svět textilu & obuvi jsme se podílet na vyhlášení „Osobnosti roku 2014“ při únorovém běhu veletrhu KABO 2015.

3. V říjnu 2015 jsme připravili mimořádně úspěšné XIV. mezinárodní podiatrické sympozium ve spolupráci s Českou podiatrickou společností (ČPS) při veletrhu Medical Fair a Rehaprotex v Brně. Sympozium mělo vysokou úroveň odborných přednášek a zúčastnilo se ho více než 100 posluchačů.

4. Realizována byla 4 komerční školení k reklamačnímu řízení pro maloobchodní prodejce obuvi a kožené galanterie v Brně a v Praze.

5. Realizována byla 2 komerční školení pro maloobchodní prodejce dětské obuvi k zásadám zdravého obouvání, k měření a diagnostice dětské nohy a k možným korekcím špatného postavení nohy vložkami. Školení proběhlo v Brně a v Praze.

6. Pokračovala e-learningové výuka pro prodejce obuvi na komerční bázi. Všech pět e-learningových modulů bylo přepracováno, upraveno a bylo vydáváno i v upravené tištěné formě.

7. Workshop pro zájemce o práci v obuvnickém průmyslu byl zorganizován ČOKA a realizován dne 17.6.2015 na úřadu práce ve Zlíně. Účastnily se ho především členské firmy.

8. Cílená prezentace obuvnických firem a škol na úřadu práce formou plakátové prezentace, pouštěním filmů z výroby, infomačními letáky atd. ve Zlíně v měsících červen – červenec 2015.

9. Prezentace obuvnických firem a škol zajistila ČOKA také v rámci dne řemesel ve Zlínském kraji v říjnu 2015.


III.    MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ČLENSKÝCH FIREM ČOKA


1. Společně s aliancí asociací s textilem, oděvy, obuví, koženou galanterií a sportovním zbožím jsme se snažili v rámci veletržního výboru SPD ČR prosazovat příslušné oborové veletrhy a samostatné výstavy pro naše branže v zahraničí do plánu oficiálních účastí ČR. V březnu 2015 jsme byli nuceni zrušit z důvodu politické situace podporovaný veletrh MosShoes v Moskvě. U náhradního veletrhu Expo Riva Schuh, který byl do plánu SVV dodatečně na základě naší žádosti zařazen, se zase nepodařilo v tak krátkém termínu zajistit odpovídající výstavní plochu.  Bohužel se nám nepodařilo prosadit veletrh A+A do podpořených akcí v rámci SVV v druhé polovině roku 2015.

2. Udržovali jsme kontakty s cizími profesními sdruženími a s hospodářskými komorami jednotlivých evropských zemí. Zejména jsou nyní hodně konzultovány postupy se CEC.

3. Kontinuálně sledujeme a připomínkujeme proces sbližování norem a předpisů ČR a EU, antidumpingových šetření na obuv apod.

4. ČOKA pokračovala v práci na návrhu evropské směrnice, která by stanovila tzv. minimální standardy na dětskou obuv. V této oblasti se využívá spolupráce se spotřebitelskými sdruženími. Podkladové materiály k této problematice byly na ČOKA zpracovány v květnu 2015.

5. V roce 2015 byl opětovně vydán aktualizovaný cizojazyčný katalogu členů ČOKA v množství 600 kusů. Zůstali jsme u formy vydávání tohoto katalogu pouze v elektronické podobě na CD. Průběžně byl ale aktualizován databázový katalog členů ČOKA a tento se vydával i v tištěné formě.


IV.   VÝCHOVA A OSVĚTA ZÁKAZNÍKA  A OVLIVŇOVÁNÍ JEHO TRŽNÍHO  CHOVÁNÍ


1. Pokračovalo se v ČR permanentně v osvětě vzhledem ke zdravotně nezávadnému obouvání nejen dětí, ale i dospělých, starších občanů, diabetiků atd. Podíleli jsme se společně s Českou podiatrickou společností (ČPS) a dalšími odbornými a lékařskými společnostmi na realizaci 4 odborných seminářů v ČR k této problematice a v dalších propagačních aktivitách. Využívali se v této oblasti zejména tyto mediální prostředky - televize, rozhlas, odborné časopisy, www stránky, facebook.

2. V roce 2015 byla i nadále realizována dobrovolná certifikace dětské obuvi. Informujeme při všech možných příležitostech o důvodech a principech této certifikace širokou spotřebitelskou veřejnost. Využíváme mediální podpory dobrovolné certifikace dětské obuvi také přes program „Česká Kvalita“ – televizní šoty, rozhlasové relace, besedy se spotřebiteli, články v časopisech pro ženy atd.

3. Důsledně jsme postihovali v roce 2015 falzifikáty a zneužívání značky „Žirafa“. Tyto aktivity v roce 2015 stály ČOKA poměrně hodně úsilí a hlavně i finančních prostředků, protože jsme se museli obrátit na právní kancelář JUDr. Knotka. Nicméně naše úsilí bylo úspěšné – ochranné známky, které napodobovaly a poškozovaly naši značku „Žirafa“ byly ÚPV zrušeny.

4. Firmy, které si nechávají svou obuv dobrovolně certifikovat, jsme účinně medializovali prostřednictvím slavnostního předávání nových certifikátů při obou bězích veletrhu KABO v Brně, při slavnostním galavečeru s Českou kvalitou v Praze v listopadu 2015 a také dalšími mediálními prostředky.

5. Začali se využívat nové moderní formy propagace značky „Žirafa“, např. i přes Facebook.


V.  DALŠÍ SLUŽBY PRO ČLENY ČOKA

1. Zajišťovali jsme členům dle jejich požadavků marketingové informace o trhu s obuví v ČR a Evropě. Zprostředkovávali jsme i nabídky na spolupráci ve výrobě i obchodu v rámci zemí EU i mimo EU.

2. Sledovali a vyhodnocovali jsme statistické údaje o výrobě, spotřebě, dovozech a vývozech obuvi a kožené galanterie a dalších doprovodných sortimentů v ČR.

3. Byl propracován nový dobrovolný certifikační systém u komfortní obuvi pro dospělou populaci. Nové logo a nová certifikační značku pro tuto obuv již byla registrována na ÚPV.


VI.  ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ SMĚREM K CENTRÁLNÍM ORGÁNŮM

1. Byla dopracována a připravena strategie možností rozvoje kožedělného průmyslu v letech 2014-2018. Její prosazování by se mělo podařit zajistit prostřednictvím sektorové dohody, která byla na centrální úrovni uzavřena pro textilní oděvní, obuvnický a kožedělný průmysl v květnu 2015 (SD TOK). Takto pojatá sektorová dohoda by měla zajisťuje v roce 2015-2016 prosazování úkolů na příslušných složkách státní správy. Počítáme i se širokým zapojením členů ČOKA do této dohody. Obsah sektorové dohody byl projednáván jak se zaměstnavateli, tak i s odbornými školami, se zástupci krajů a příslušných ministerstev. Sektorová dohoda byla podepsána i zástupci Zlínského kraje.

2. I když se společně a ATOKem a dalším profesními svazy pokračovalo v apelech na centrální orgány, aby věnovaly dostatečnou pozornost podpoře a možnostem rozvoje MSP, snížení byrokracie a mandatorních výdajů státu, tak tento úkol se nedaří plnit a zůstává otevřený a trvalý.

3. Aktivně jsme se účastnili připomínkového řízení ke všem návrhům zákonů a novelám zákonů, které mohou ovlivnit podnikatelskou činnost členů ČOKA. O těchto nových povinnostech informujeme zejména na odborných školeních.


VII.  INFORMAČNÍ SYSTÉMY

1. Pokračovali jsme v úspěšné aktualizaci a modernizaci vlastní www stránku s názvem www.coka.cz. Rozšířili se také anglické informace na www.coka.cz.

2. Informace o výrobě, dovozech a vývozech obuvi v EU a ve světě se zpracovávají  z dostupných zahraničních zdrojů a předávají se členům ČOKA, ale i na tiskových konferencích apod.

3. Informace od členských firem a další interní informace z činnosti ČOKA či důležitá sdělení pro členy ČOKA se zasílají operativně elektronickou poštou.

4. Pro oficiální mediální prezentaci jsme využívali po celý rok 2015 odborný časopis Svět textilu & obuvi. V každém čísle má ČOKA 3 až 4 články.


VIII. OBLAST ŠKOLSTVÍ

1. Společně s Nadací Jana Pivečky jsme realizovali devátý ročník soutěže pro mladé designéry obuvi a kožené galanterie o Cenu Nadace Jana Pivečky. Za spolupráce s Nadací Jana Pivečky, s a.s. Veletrhy Brno a odbornými školami jsme zajistili slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů této soutěže na veletrhu KABO v srpnu 2015. Zajistili se opět hodnotné ceny pro výherce v podobě zájezdu na odborný obuvnický veletrh do Itálie.

2. Vystupovali jsme v průběhu roku 2015 nadále jako garant odborného školství při jednáních s MPO ČR, MŠMT ČR a NÚOŠ. V rámci projektu Národní soustava kvalifikací a národní soustava povolání jsme pokračovali v práci na standardech a zejména jejich aplikacích u zaměstnavatelů společně se sektorovou obrovou radou pro textilní a kožedělný průmysl.

3. Bohužel se nepodařilo docílit toho, aby mohl být otevřen učební obor „Výrobce obuvi“ denní  formou studia. Předpokládá to získat mladé lidi do tohoto učebního oboru – Zlínský kraj je připraven poskytnout studentům oboru stipendia. V propagaci odborného školství a učebních oborů jsme pokračovali po celý rok 2015, zejména prostřednictvím SD TOK. Tento úkol zůstává otevřený rovněž pro rok 2016.