Plán práce ČOKA na rok 2016

PLÁN  PRÁCE NA ROK 2016 ke stažení v pdf  ZDE.


I. OBLAST PROJEKTŮ

1. Pokračovat na spoluřešení mezinárodního projektu v programu Leonardo da Vinci (LDV) s názvem STEP TO SUSTAINABILITY ( S2S - „Krok k udržitelnosti“). Projekt koordinuje CTC Portugalsko a týká se testování nových technologií pro výrobce obuvi, ale i tvorby nového vzdělávacího profilu pro výrobce obuvi. V současné době probíhá ověření vytvořených vzdělávacích modulů a pilotáž. Projekt byl prodloužen do srpna 2016 a poslední zasedání bude na veletrhu GDS a GLS v Düsseldorfu.

2. Podílet se na řešení mezinárodního projektu High-end Shoes, který je realizován v rámci programu ERASMUS+ a je zaměřen na luxusní obuv a na mladé designéry. Projekt má umožnit lepší zapojení mladých designérů do obuvnické výroby v MSP a pomoci tak k jejich prosperitě a zároveň k lepšímu uplatnění mladých lidí. 28. - 30. dubna 2016 bude ČOKA realizovat zasedání k projektu HeS ve Zlíně při příležitosti akce Talent design. Při přípravě zasedání bude úzce spolupracováno s FMK UTB a MgA. Janou Buch, vedoucí ateliéru designu obuvi FMK UTB.

3. Zpracovat závěrečnou zprávu k projektu podpořenému z fondu zdraví MMZ v roce 2015 s názvem: „Diagnostické a poradenské centrum v oblasti péče o nohy“ a zpracovat novou žádost pro rok 2016. Projekt opět spojit s rehabilitačními aktivitami, výrobou ortopedické obuvi a nabídkou vložek a dalších korekčních pomůcek do obuvi od členů ČOKA.

4. Pomáhat členům při náboru a školení pracovníků v rámci projektu POVEZ II. Uspořádat v prvním pololetí roku 2016 společně s Úřadem práce Zlín seminář pro personalisty obuvnických firem, kde budou informováni o možnosti využití dotací přes úřad práce v rámci nových projektů pro zvyšování kvalifikací stávajících pracovníků firmy a při přijetí nových pracovníků.

5. Připravit projekt podpory zdraví, který by byl zaměřen na edukaci diabetiků ke vhodnému obouvání a k péči o nohy diabetiků.

6. Připravit žádost o finanční podporu na propagaci značky „Žirafa“ na obou bězích veletrhu KABO v roce 2016 přes Národní informační středisko podpory kvality.

7. Sledovat výzvy v rámci programovacího období 2014-2018 a v případě možnosti zapojení pro asociace zpracovat příslušné projekty. O nových výzvách a možnostech pro firmy informovat vždy všechny členy ČOKA.

8. Připravit společně s SŠOT a Nadací Jana Pivečky projekt v rámci výzvy ESF k sociální a pracovní integraci dětí z dětských domovů a imigrantů s cílem získat novou kvalifikovanou sílu do obuvnické výroby. Projektový záměr podat v termínu do 30. 3. 2016.


II.    ORGANIZACE PREZENTAČNÍCH A DALŠÍCH AKCÍ V TUZEMSKU

1. Na základě smlouvy s a.s. Veletrhy Brno připravit a organizovat doprovodné akce, semináře a provádět tuzemskou i mezinárodní propagaci 47. a 48. ročníku mezinárodního veletrhu obuvi a koženého zboží KABO v Brně v roce 2016. Zajišťovat při obou bězích odborné poradenství na stánku ČOKA pro firmy MSP a pro návštěvníky veletrhu KABO. Poskytnout na stánku ČOKA prostor odborným časopisům.

2. Společně s odborným časopisem Svět textilu & obuvi se podílet na vyhlášení „Osobnosti roku 2015“ při únorovém běhu veletrhu KABO 2016.

3. Podílet se na přípravě výstavy k 10. letům existence ateliéru designu obuvi na FMK UTB, která proběhne v květnu 2016 v obuvnickém muzeu. Připomenuty zde budou významné osobnosti jako pan Jan Pivečka, RNDr. Pavla Šťastná, Ph.D., Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc. a další.

4. Připravit XV. mezinárodní podiatrické sympozium ve spolupráci s Českou podiatrickou společností (ČPS) při veletrzích Medical Fair a Rehaprotex v Brně.

5. Společně s Úřadem pro technikou normalizaci, metrologii a stání zkušebnictví připravit seminář na téma „Normy v oblasti BOZP a požadavky EU“ v Praze – předpokládaný termín je září 2016

6. Společně s Úřadem práce ve Zlíně připravit workshop pro zájemce o práci v obuvnických firmách – září 2016.

7. Přednášky a účast na odborných lékařských kongresech, (podle požadavků členů ČOKA). Využití těchto akcí k propagaci členských firem ČOKA a projektů S2S a HeS.

8. Realizace 4 komerčních školení k reklamačnímu řízení a možnostem mimosoudního řešení sporů pro maloobchodní prodejce obuvi a kožené galanterie v Brně a v Praze, členové ČOKA budou mít vždy 50% slevy.

9. Realizace 4 komerčních školení pro maloobchodní prodejce dětské obuvi k zásadám zdravého obouvání, k měření a diagnostice dětské nohy a k možným korekcím špatného postavení nohy vložkami. Školení realizovat v Brně a v Praze, případně i v jiných městech ČR, členové ČOKA budou mít vždy 50% slevy.

10. Pokračování e-learningové výuky pro prodejce obuvi na komerční bázi. E-learningové moduly vydávat i v upravené tištěné knižní formě. Členové ČOKA budou mít 50% slevy.


III.    MEZINÁRODNÍ AKTIVITY A PREZENTACE ČLENSKÝCH FIREM ČOKA

1. Společně s aliancí asociací s textilem, oděvy, obuví, koženou galanterií a sportovním zbožím v rámci veletržního výboru SPD ČR prosazovat příslušné oborové veletrhy a samostatné výstavy pro naše branže v zahraničí a prosadit je do plánu oficiálních účastí ČR. Prosadit samostatnou výstavu uvedených oborů v druhém pololetí roku  2016 v teritoriu dle dohody s MPO ČR a aliancí asociací.

2. Snažit se prosadit veletrhy A+A a GDS do podpořených akcí v rámci ČOÚ 2017, (schvalování je již v roce 2016). Případně tyto veletrhy zařadit do projektu NOVUM.

3. Udržovat a rozšiřovat kontakty s cizími profesními sdruženími a s hospodářskými komorami jednotlivých zemí. Informace o nově navázaných kontaktech a o situaci v jednotlivých zemích v obuvnické výrobě a obchodu poskytovat členům ČOKA.

4. Kontinuálně sledovat a připomínkovat proces sbližování norem a předpisů ČR a EU, antidumpingových šetření na obuv apod. a neprodleně informovat všechny členy o těchto změnách.

5. Spolupracovat s Evropskou komisí, CEC a MPO ČR a zpracovávat podklady pro Evropskou komisi ohledně situace ve výrobě a dovozech obuvi do ČR a podávat stanoviska podnikatelů v obuvnické výrobě. Zejména jde o udělení statutu „tržní ekonomika“ Číně již koncem roku 2016.

6. Pokračovat v práci na návrhu evropské normy, která má stanovit standardy na dětskou obuv. V této oblasti i nadále využívat spolupráce se spotřebitelskými sdruženími.

7. V roce 2016 vydat aktualizovaný cizojazyčný katalogu členů ČOKA v množství 600 kusů. Zůstat u formy vydávání tohoto katalogu pouze v elektronické podobě na CD. Průběžně aktualizovat databázové katalogy členů ČOKA a tyto vydávat i v tištěné formě.


IV.   VÝCHOVA A OSVĚTA ZÁKAZNÍKA A OVLIVŇOVÁNÍ JEHO TRŽNÍHO  CHOVÁNÍ

1. Pokračovat v ČR permanentně v osvětě vzhledem ke zdravotně nezávadnému obouvání nejen dětí, ale i dospělých, starších občanů, diabetiků atd. Podílet se společně s Českou podiatrickou společností (ČPS) a dalšími odbornými a lékařskými společnostmi na realizaci odborných seminářů v ČR k této problematice a v dalších propagačních aktivitách. Využít v této oblasti zejména mediální prostředky (televize, rozhlas, odborné časopisy).

2. Realizovat v roce 2016 nadále dobrovolnou certifikaci dětské obuvi. Informovat o důvodech a principech této certifikace širokou spotřebitelskou veřejnost. Využívat mediální podpory dobrovolné certifikace dětské obuvi také přes program „Česká Kvalita“ – televizní šoty, rozhlasové relace, besedy se spotřebiteli, články v časopisech pro ženy atd.

3. Realizovat další akce na podporu prodeje dětské obuvi se „Žirafou“ ve spolupráci s licencionáři značky a vybranými maloobchodními prodejci. Důsledně postihovat falzifikáty značky „Žirafa“ či porušení licenčních ujednání.

4. Rozběhnout a propagovat nový dobrovolný certifikační systém u komfortní obuvi pro dospělou populaci. Propagovat nové logo a novou certifikační značku pro komfortní obuv, kterou již má ČOKA oficiálně registrovanou na ÚPV.

5. Firmy, které si nechávají svou obuv dobrovolně certifikovat, účinně medializovat prostřednictvím slavnostního předávání nových certifikátů při obou bězích veletrhu KABO v Brně, při slavnostním galavečeru s Českou kvalitou v Praze v listopadu 2016 a dalšími mediálními prostředky.


V.  DALŠÍ SLUŽBY PRO ČLENY ČOKA

1. Zajišťovat členům marketingové informace o trhu s obuví v ČR a Evropě. Zajišťovat členům v průběhu celého roku 2016 veškeré aktuální informace z kožedělného a obuvnického průmyslu a zprostředkovávat nabídky na spolupráci ve výrobě i obchodu v rámci zemí EU i mimo EU.

2. Sledovat a vyhodnocovat statistické údaje o výrobě, spotřebě, dovozech a vývozech obuvi a kožené galanterie a dalších doprovodných sortimentů v ČR. Zajistit v roce 2016 vlastní rozsáhlejší šetření k výrobě obuvi a kožené galanterie v ČR, aby údaje poskytované ČOKA byly naprosto korektní.


VI.  ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ SMĚREM K CENTRÁLNÍM ORGÁNŮM

1. Realizovat úkoly vyplývající z podepsané sektorové dohody, která byla na centrální úrovni uzavřena pro textilní oděvní, obuvnický a kožedělný průmysl v květnu 2015 (SD TOK). Takto pojatá sektorová dohoda by měla zajistit i v roce 2016 prosazování úkolů na příslušných složkách státní správy. Počítáme i se širokým zapojením členů ČOKA do této dohody.

2. Pokračovat v apelech na centrální orgány společně s dalšími asociacemi, aby věnovaly dostatečnou pozornost podpoře a možnostem rozvoje MSP, snížení byrokracie a mandatorních výdajů státu.

3. Aktivně se účastnit připomínkového řízení ke všem návrhům zákonů a novelám zákonů, které mohou ovlivnit podnikatelskou činnost členů ČOKA.

4. Zajišťovat aktivní systém vnitřního připomínkového řízení i mezi členy ČOKA. Zajišťovat jednání s příslušnými ministerstvy (Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí) dle požadavků členů ČOKA.


VII.  INFORMAČNÍ SYSTÉMY

1
. Pokračovat v úspěšné aktualizaci a modernizaci vlastní www stránku s názvem www.coka.cz. Dále rozšířit anglické informace na www.coka.cz. Prezentovat aktivity ČOKA na facebooku.

2. Spolupracovat s panem Vlastimilem Kolaříkem a propojovat informace od ČOKA úžeji se stránkou s obuvnickou problematikou s názvem www.obuv-kuze.cz.

3. Informace o výrobě, dovozech a vývozech obuvi v EU a ve světě zpracovávat i z dostupných zahraničních zdrojů a předávat je členům ČOKA, ale i na tiskových konferencích apod.

4. Informace od členských firem a další interní informace z činnosti ČOKA či důležitá sdělení pro členy ČOKA zasílat operativně elektronickou poštou.

5. Pro oficiální mediální prezentaci využívat odborný časopis Svět textilu & obuvi.


VIII. OBLAST ŠKOLSTVÍ

1. Společně realizovat jubilejní desátý ročník soutěže pro mladé designéry obuvi a kožené galanterie o Cenu Nadace Jana Pivečky. Za spolupráce s Nadací Jana Pivečky, s a.s. Veletrhy Brno a odbornými školami zajistit slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů této soutěže na veletrhu KABO v srpnu 2016. Zajistit opět hodnotné ceny pro výherce v podobě zájezdu na odborný obuvnický veletrh v zahraničí.

2. Vystupovat nadále jako garant odborného školství při jednáních s MPO ČR, MŠMT ČR a NÚOŠ. V rámci projektu Národní soustava kvalifikací a národní soustava pokračovat v práci na standardech a zejména jejich aplikacích u zaměstnavatelů společně se sektorovou obrovou radou pro textilní a kožedělný průmysl.

3. Účastnit se jednání pracovní skupiny pro vzdělávání pro území Zlínského kraje. Zajišťovat zde podporu odborného vzdělávání pro obuvnický průmysl na všech stupních.

4. Propagovat a popularizovat učební obory a střední vzdělávání pro obuvnickou výboru na všech odborných školách ve Zlínském kraji mezi širší veřejností. Využívat k tomuto účelu podepsanou SD TOK.

5. Snažit se docílit toho, aby mohl být otevřen učební obor „Výrobce obuvi“ denní  formou studia. Předpokládá to získat mladé lidi do tohoto učebního oboru – Zlínský kraj je připraven poskytnout studentům oboru stipendia.