Zápis z valné hromady z 28.1.2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ČESKÉ OBUVNICKÉ
A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE (ČOKA) DNE 28.1.2016 VE ZLÍNĚ

Přítomni:  - viz prezenční listina, která se nachází v příloze č. 1 tohoto zápisu

Členové České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) se sešli na řádném jednání valného shromáždění dne 28.1.2016 ve Zlíně. Pro jednání byl zvolen velký salonek hotelu Garni. Jednání valného shromáždění předsedal pan Miroslav Bísek – prezident ČOKA.
V úvodu jednání pan Miroslav Bísek přivítal všechny hosty i delegáty valného shromáždění členů ČOKA, zejména Mgr. Miroslavu Štýbrovou za Obuvnické muzeum, Marii Borošovu, akademickou malířku za SŠUP, Ing. Václava Talaše za SŠOT a Ing. Petra Moravce za SPŠP COP. Dále pak přivítal mezi hosty pana Zdeňka Krula za ČOI a pana Jaroslava Pokorného – soudního znalce pro obuv. Omluvil neúčast hejtmana Zlínského kraje RNDr. Stanislava Mišáka, který se nemohl z důvodu nemoci jednání valného shromáždění zúčastnit.
Následovaly procedurální záležitosti. Bylo rozhodnuto, že hlasování bude provedeno aklamací. Řízením valného shromáždění byla pověřena paní PhDr. Vlasta Mayerová – tajemnice ČOKA, která zároveň byla pověřena i sestavením zápisu z jednání valného shromáždění. Pan Miroslav Bísek byl stanoven jako ověřovatel zápisu. Veřejným hlasováním pak byly také jednomyslně zvoleny komise mandátová, návrhová a volební v následujícím složení:
Komise mandátová – ing. Radim Kocourek, Ph.D. Ing. Jana Vašková, Lenka Mrlíková
Komise návrhová – Svatoslav Žalůdek, ing. Jiří Táborský, Pavel Havlíček
Komise volební – Ing. Milan Borský, Petr Kubát, Ing. Otakar Podlucký

Bylo rovněž schváleno, aby jednání valného shromáždění probíhalo podle předem zaslaného programu.

Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

1) Úvodní slovo pana Miroslava Bíska

Úvodní slova pana Miroslava Bíska – prezidenta ČOKA se nachází v příloze č. 2 tohoto zápisu.

2) Další průběh jednání valného shromáždění členů ČOKA

a) Návrh na úpravu Stanov ČOKA

PhDr. Vlasta Mayerová seznámila přítomné s návrhem úpravy Stanov ČOKA. Stanovy byly upraveny AK Knotek tak, aby odpovídaly požadavkům nového Občanského zákoníku. Všichni přítomní obdrželi návrh upravených Stanov při prezenci a nachází se v příloha č. 3 tohoto zápisu. Oproti stávajícím Stanovám byly doplněny nové zákony, bylo upraveno sídlo sdružení, kdy je místo plné adresy uveden pouze Zlín. Je to vhodnější z důvodu, kdyby se např. asociace přestěhovala. Byly upraveny zejména povinnosti a práva řádných, přidružených a čestných členů ČOKA.
Bylo upraveno funkční období výkonného výboru a revizní komise, kdy v návrhu je uveden délka pěti let. Pochopitelně ke Stanovám a jejich navrženým úpravám bude možné v rámci diskuze vznést návrhy na doplnění Stanov či jinou požadovanou úpravu Stanov.

b) Zpráva o činnosti ČOKA v roce 2015

I když mnohé aktivity a činnosti ČOKA byly zmíněny již v úvodním slovu Miroslava Bíska, podrobnější vysvětlení k plnění úkolů v roce 2015 podala ještě PhDr. Vlasta Mayerová. Kompletní materiál o plnění stanovených úkolů za rok 2015 obdrželi všichni členové ČOKA při prezenci, tento materiál se nachází v příloze č. 4 tohoto zápisu.

V roce 2015 se asociace soustředila zejména na přípravu a podpis celostátní Sektorové dohody pro textilní oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl a na její následnou realizaci. ČOKA se snažila maximálně podpořit jak výrobu obuvi, tak i odborné prodejce, odborné vzdělávání a propagovat zdravé obouvání. V roce 2015 proběhla řada školení k novému OZ a nový typ školení „Jak odborně prodávat dětskou obuv?“. Veškeré aktivity ČOKA v roce 2015 jsou podrobně popsány v přiloženém materiálu, (viz příloha č. 4). Nicméně ČOKA uvítá veškeré další náměty z řad členské základny na rozšíření nabídky služeb a aktivit, které budou pro členské firmy přínosné. Je možné v rámci diskuze podat tyto náměty na doplnění plánu činnosti na rok 2016, uvedla PhDr. Vlasta Mayerová.

c) Informace o realizaci projektů ČOKA v roce 2015

Informace k oběma mezinárodním projektům podal přítomným ing. Radim Kocourek, Ph.D. ČOKA také aktivně celý rok pracovala na projektu LDV s názvem „Step to Sustainability (S2S)“ a dále se podílela na práci na mezinárodním projektu v rámci ERASMUS + s názvem „High –end Shoe“. U obou projektů je koordinátorem STCP Portugalsko, ČOKA je spoluřešitelem. Výstupy z těchto projektů budou dány k využití členům ČOKA.

d) Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2014 a předběžná zpráva o hospodaření za rok 2015

Tak jak to Stanovy ČOKA ukládají, byli členové v další části jednání seznámeni zejména s výroční zprávou a účetní závěrkou za rok 2014 (- viz příloha č. 5 tohoto zápisu) a s předběžnými výsledky hospodaření asociace za rok 2015 (- viz příloha č. 6 tohoto zápisu). Oba dva materiály obdrželi členové rovněž při prezenci. Zprávu o účetní závěrce za rok 2014, včetně podrobného členění výsledků za jednotlivá účetní střediska a předběžnou zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesla PhDr. Vlasta Mayerová. Uvedla rovněž, že veškeré účetní, účetní závěrky a další doklady jsou kdykoliv k dispozici na sekretariátu ČOKA.

e) Zpráva revizní komise

V dalším průběhu a jednání valného shromáždění nechyběla ani zpráva revizní komise, kterou přednesl její předseda ing. Milan Borský.  Kontrola na sekretariátu ČOKA proběhla dne 22.1.2016 za osobní účasti ing. Miroslava Borského (předsedy revizní komise), Jaroslava Poura, Ladislava Staňka (dalších členů revizní komise) a PhDr. Vlasty Mayerové. Všechny kontrolované materiály byly v pořádku. Podrobná zpráva revizní komise se nachází v příloze č. 7 tohoto zápisu.

f) Plán práce na rok 2016

Valné shromáždění členů asociace vždy určuje záměry a aktivity na další období. Je nutné vždy v předstihu připravit finanční rozvahu a také z toho důvodu se členové ČOKA zabývali vývojem v odvětví a plánem práce na rok 2016. Návrh plánu činnosti na rok 2016 se nachází v příloze č. 8 tohoto zápisu a všichni členové ho obdrželi rovněž při prezenci s dalšími materiály. V podstatě se vychází z aktivit, které jsou zavedené a na něž se dlouhodobě navazuje. Nově jsou vyvíjeny aktivity zejména v oblasti realizace Sektorové dohody pro oblast textilního, oděvního, kožedělného a obuvnického průmyslu.

e) Návrh rozpočtu a výše plateb členských příspěvků na rok 2016

S návrhem výše plateb členských příspěvků na rok 2016 seznámil přítomné ing. Milan Borský.  Zdůraznil, že výše příspěvků zůstává stejná jako v roce předcházejícím a asociace se vždy snaží „dofinancovat“ rozpočet zejména z dalších zdrojů.  Konkrétní návrh výše plateb členských příspěvků na rok 2016 je uveden v příloze č. 9 tohoto zápisu.  Uvedl také, že příspěvky se od roku 2005 nezvyšovaly. Dále přednesl i návrh rozpočtu a jeho plánované naplnění v roce 2016. Opět i tento materiál obdrželi přítomní ihned při prezenci a nachází se v příloze č. 10 tohoto zápisu.

3)Diskuse

V rámci diskuze byla řešena zejména délka funkčního období volených orgánů. Dvouleté období, jak bylo uvedeno v půdních Stanovách, je hlediska nové povinnosti zápisu statutárního orgánu do rejstříku nyní velmi krátké. Pětileté období je zase docela dlouhé. Pan Miroslav Bísek navrhl, že optimální bude čtyřleté období. Přítomní s tímto návrhem souhlasili a návrhová komise byla vyzvána, aby tuto změnu zanesla do závěrečného usnesení.

Pan Petr Kubát poukázal na skutečnost, že nyní je velkou módou propagovat „barefoot obuv“ i pro děti. Je nutné, aby ČOKA ve spolupráci s ČPS vydala nějaké letáčky a vysvětlila zde, kdy je nošené této obuvi vhodné a za jakých podmínek a že nošení „barefoot obuvi“ v městském prostředí může vyvíjející se dětskou nohu poškodit. V této oblasti by bylo vhodné se pojit s ČOI ohledně podávání informací při prodeji.

Ing. Jana Vašková požádala ČOKA, zda by bylo možné vznést dotaz na SUKL ohledně sériově vyráběné obuvi pro diabetiky, která je vydávána na lékařský předpis (LP). Jde o to, zda i tato obuv musí být dle nové vyhlášky vydávána pouze magistrami v lékárnách nebo zda je možné tuto obuv vydávat na LP i v prodejnách zdravotních potřeb či obuvi, které mají smlouvu se zdravotní pojišťovnou bez přítomnosti magistry farmacie. V této oblasti přislíbil pomoc ing. Jiří Táborský – stávající víceprezident ČOKA pro oblast výroby ortopedické obuvi. Osloví JUDr. Krále, který je v této problematice velmi znalý.

Ing. Jiří Podlucký podal ještě jeden pozměňující návrh, aby v Plánu práce ČOKA na rok 2016 bylo nahrazeno slovo „mandatorních“ výdajů státu slovem „zbytečných“ výdajů státu, (v plánu kap.VI. , bod 2). Rovněž tato drobná změna v plánu práce na rok 2016 byla přijata návrhovou komisí a zapracována do závěrečného usnesení. V závěru diskuze vysloveno zúčastněnými uznání za systematickou činnost sekretariátu ČOKA ve prospěch členů.

4) Závěr jednání

V závěru jednání bylo mandátovou komisí, konkrétně ing. Radimem Kocourkem, Ph.D. konstatováno, že jednání valného shromáždění (VS) se fyzicky účastnilo nebo zplnomocnění poslalo 41 členů s počtem hlasů 73. Ke dni konání valného shromáždění má vyrovnány závazky vůči ČOKA a má  právo hlasovat 50 členů s počtem hlasů 84. Je to tedy 86,9% ze všech možných platných hlasů, tudíž jednání VS je právoplatné, usnášeníschopné a může hlasovat o závěrečných materiálech a závěrečném usnesení.

Návrh závěrečného usnesení přednesl pan Svatoslav Žalůdek za návrhovou komisi.

Návrh na závěrečné usnesení
z jednání valného shromáždění (VS) členů ČOKA ze dne 28.1.2016

VS členů ČOKA bere na vědomí
1) Zprávu o hospodaření za období leden-prosinec 2015
2) Zprávu revizní komise ze dne 22.1.2016
3) Zprávu o činnosti za rok 2015

VS členů ČOKA schvaluje
1) Roční účetní závěrku za rok 2014
2) Stanovy ČOKA dle předloženého návrhu s opravou, že funkční období výkonného výboru a revizní komise je čtyřleté
3) Podmínky a výši plateb členských příspěvků na rok 2016
4) Rozpočet na rok 2016
5) Plán práce na rok 2016 dle předloženého návrhu s opravou, kdy slovo „mandatorních“ výdajů státu nahrazuje slovem „zbytečných“ výdajů státu, (v plánu kap.VI. , bod 2).


Podle materiálů tak, jak byly předloženy a projednány na dnešním VS

Bylo jednomyslně schváleno, že o schválení všech materiálů se bude hlasovat společně a to tajnou volbou. Na správnost hlasování dohlížela a odevzdané hlasy počítala volební komise.
Ing. Milan Borský pak za volební komisi uvedl, že všechny materiály tak, jak byly předloženy, VS jednomyslně schválilo, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. V boxu  ANO tedy bylo všech 73 hlasů.
Po ukončení oficiální části jednání následoval společný oběd a další neformální diskuze všech účastníků.  

Zapsala:

PhDr. Vlasta Mayerová - tajemnice ČOKA

Zápis ověřil:

Miroslav Bísek – prezident ČOKA


Správnost zápisu potvrzují:  

Ing. Radim Kocourek, Ph.D. – za mandátovou komisi

Svatoslav Žalůdek – za návrhovou komisi

Ing. Milan Borský – za volební komisi


Ve Zlíně dne 28.1.2016