Sektorová dohoda TOK.....více>>>

Jsme si vědomi, že zkratka v názvu článku vyvolává otázku, ale její vysvětlení je delší, než by bylo vhodné pro nadpis. Hlavní důvodem je skutečnost, že tato sektorová dohoda zahrnuje tři obory. Podílejí se na ní na straně zaměstnavatelů Asociace textilního – oděvního – kožedělného průmyslu, Česká obuvnická a kožedělná asociace a Asociace prádelen a čistíren. Jedná se o tzv. úzkoprofilové obory, které trápí reálný zánik odborného školství.

Sektorová rada TOK si uvědomuje potřebu kvalifikovaných pracovníků pro naše odvětví, které se v posledních letech rozvíjí v restrukturalizované podobě. Myslíme si, že zvládnutí moderní techniky a inovací je výzvou pro kvalifikované absolventy škol, kteří najdou v našich oborech jistotu zaměstnání a příležitost k seberealizaci. 


Proto je vizí Sektorové rady TOK spolupráce podniků TOK s odbornými školami při získávání studentů a vytváření výukových programů pro potřeby zaměstnavatelů. K jejímu naplnění je připravena přispět zajišťováním odborné výuky, odborné praxe. Uvědomujeme si také nutnost budování prestiže firem TOK a škol vyučujících technologie těchto odvětví u mladé generace a jejích rodičů. Naše výchozí pozice je těší o to, o kolik poškodila restrukturalizace jméno našich oborů v očích veřejnosti.
Chceme proto představit školám, tj. učitelům, žákům i rodičům, naše podniky jako zajímavé partnery pro spolupráci. Neklademe jen požadavky na kvalifikované absolventy, ale nabízíme co nejširší spolupráci při jejich přípravě. Naším cílem je:
1.    Navázání úzké spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů na takové úrovni, aby odborné školy vytvářely nebo doplňovaly ŠVP a navrhovaly rámcové vzdělávací programy s využitím praktických aplikací z podniků TOK.
2.    Spolupráce odborných škol a podniků TOK při zajišťování odborné praxe studentů a odborných pedagogů, presentace oboru pedagogům, rodičům, žákům a studentům.
3.    Spolupráce krajů, odborných škol a podniků při zajišťování presentace TOK podniků co nejširší veřejnosti a zvýšení zájmu o studium TOK oborů.


Tyto cíle vychází z objektivního posouzení stavu a předpokládaného vývoje odvětví.  Byly zpracovány studie Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích deset let.
Změny ve struktuře škol, omezování našich oborů a jejich postupný zánik nás přivedl k myšlenkám nabídnout i školám, které neučí naše obory informace o možnostech uplatnění jejich absolventů. V povědomí veřejnosti zůstávají umělecké obory, které vychovávají oděvní návrháře, ale najít textilního desinatéra už je obtížné. Při tom průmysl se rozvíjí v oblasti technických textilií, které s módou nemají nic společného. Obdobné je to v mezi obuvníky, kde úplně vymizel zájem o technologie a úplně nejhůř jsou na tom prádelny a čistírny. Obor nemá absolventy odborné školy už víc jak patnáct let. 
Abychom získali mladé lidi do našich podniků, musíme spolupracovat se školami, které jsou schopné a ochotné vnímat ekonomické prostředí ve svém okolí. Chceme dosáhnout toho, aby učitelé viděli blízké podniky jako příležitost ke zpestření výuky svých předmětů. Kolik škol učí chemii a kolik z nich je ochotno ve svém vzdělávacím programu ukázat žákům, jak se míchají barvy, co všechno lze vykouzlit za efekty nebo jak se digitálně tiskne na trička? Nemůžeme chtít naplnit třídu provozních chemiků pro prádelny, ale stačilo by ukázat žákům, jak dokážou detergenty vyprat prádlo, a v biologii lze ukázat, jak jsou mikroby houževnatí. Při exkursích v podnicích mohou vidět současnou, počítači řízenou výrobu. 
Máme s odbornými školami jeden společný zájem. Oni získat co nejvíc žáků, my co nejvíc jejich absolventů. Chceme proto spojit síly už v době, kdy se ucházejí o děti ze základních škol, abychom jim pomohli dokázat rodičům žáků, že po studiu na této odborné škole mají reálné možnosti uplatnění v našich podnicích. Chceme dosáhnout také toho, aby nám školy pomohly představit naše obory jako moderní prosperující a konkurence schopné odvětví. 
Sektorovou dohodu budou podepisovat představitelé výše uvedených asociací s centrálními a krajskými orgány a doufáme, že na straně škol budou hlavně jejich kolektivní reprezentanti. Konkrétní podniky a školy pak budou součástí krajských dohod, které se již připravují v Hradeckém kraji a zájem projevil i kraj Vysočina.

Podrobní informace naleznete ZDE.

Autor: předseda SR TOK, RNDr. Pavel Malčík