Komise podniká další kroky proti nebezpečným chemikáliím v oděvech, textilu a obuvi

Evropská komise podniká další důležitý krok k ochraně spotřebitelů EU před látkami, o nichž je známo, že způsobují problémy s rakovinou a reprodukčními problémy. Na základě nařízení REACH Komise navrhla omezit 33 chemických látek, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické a mohou mít vliv na reprodukci (CMR), tím, že omezí uvádění oděvů, textilu a obuvi, které je obsahují, na trh. více ...


Při hlasování ve výboru REACH dnes většina zemí EU podpořila návrh Komise na ochranu spotřebitelů EU na omezení nebezpečných chemických látek, o nichž je známo, že způsobují problémy s rakovinou a reprodukčními problémy. Uvedené látky mohou být přítomny v oděvu, textilu a obuvi buď z výrobního procesu, nebo proto, že byly přidány záměrně tak, aby zajistily specifické vlastnosti textilních látek, jako je snížení srážlivosti nebo jako nemačkavá úprava.
Spotřebitelé mohou být vystaveni těmto nebezpečným látkám při styku s kůží, při vdechnutí nebo při neúmyslném požití prachu uvolněného z textilních vláken. Malé děti jsou také ohroženy kvůli možnému orálnímu kontaktu.

Jakmile vstoupí toto omezení v platnost, nesmí se na trh EU uvádět textilní výrobky a obuv obsahující uvedené látky, ať už jsou vyráběny v rámci EU nebo dováženy do EU. Návrh vychází z diskusí s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména s občany, veřejnými orgány, průmyslovými a profesními sdruženími, nevládními organizacemi a zástupci zemí EU. Uvedené omezení vstoupí v platnost v průběhu následujících 24 měsíců, po schválení Parlamentem a Radou a po zveřejnění v Úředním věstníku EU.

Informace z webu AdCo group. Publikováno dne: 26/04/2018